Autókölcsönzés

Charter-System Kft. bérbe ad járműveket jogi személyeknek, valamint magyar és külföldi állampolgároknak, akik betöltötték a 21. életévüket, rendelkeznek állandó lakhellyel és min. 2 éves jogosítvánnyal.

Feltüntetett árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

CHARTER-SYSTEM Kft. bérbe ad járműveket jogi személyeknek, valamint magyar és külföldi állampolgároknak, akik betöltötték a 21. életévüket, rendelkeznek állandó lakhellyel és min. 2 éves jogosítvánnyal. A bérlő a jármű használatáért bérleti szerződésben meghatározott tarifa alapján kiszámított bérleti díj összeget köteles fizetni a Bérbeadónak. A minimális bérleti időtartam 1 nap. Egy bérleti nap 24 órából áll, mely a jármű átvételekor, ill. a megrendelésben foglalt időponttól kezdődik. Minden megkezdett 24 óra teljes napnak számít.

A bérlő a bérleti szerződés megkötésekor köteles előleget fizetni a várható bérleti napok száma alapján, amit a Bérbeadó a végelszámolásnál beszámít, valamint 60.000-300.000 Ft kauciót. Az elszámolás a gépjármű leadásakor készpénzben történik, illetve előzetes egyeztetés alapján átutalással. A jármű előzetes lekötése bármely időtartamra írásos megrendelővel vagy a foglaló lefizetésével történhet (a várható bérleti díj 50 %-a).

A BÉRLŐ KÖTELESSÉGEI:

 • A bérleti szerződés meghosszabbítása iránti igényét a szerződés lejárta előtt legalább 12 órával személyesen vagy írásban bejelenteni.
 • A részére átadott jármű állagát megóvni, a jármű iratait, "Bérleti szerződésben" rögzített tartozékokat, felszereléseket, gondosan megőrizni és az azokban vagy a járműben keletkezett kárt illetve hiányokat megfizetni.
 • Az esedékessé váló műszaki szemlére a járművet a Kft. telephelyére behozni.
 • A járműhöz az előírt üzemanyagot kell használni! A szakszerűtlen üzemeltetésből eredő meghibásodás javítási, vontatási, tárolási és egyéb költségek a Bérlőt terhelik.
 • A bérelt járművet tilos: másnak bérbe vagy kölcsönadni; versenyzésre vagy arra való felkészülésre, valamint másik jármű (vonóhoroggal való vontatást kivéve) vontatására használni.
 • Személyes iratainak átadására, valamint hozzájárul, hogy Bérbeadó azokat lemásolja, 6 hónapig megőrizze, s a bérleti szerződést, valamint annak mellékleteit (személyes iratainak másolatát) szükség esetén az illetékes hatóságnak átadja.
 • Közlekedési rendszabályokat (KRESZ) betartani.

A BÉRLŐ ELJÁRÁSA A GÉPKOCSI MEGHIBÁSODÁSA VAGY SÉRÜLÉSE ESETÉN:

 • A Bérbeadót meghibásodás vagy sérülés esetén haladéktalanul értesíteni kell, majd a továbbiakban a Bérbeadó intézkedése szerint kell eljárni. Amennyiben a jármű mozgásképes, úgy a szükséges javításra a Kft. telephelyére kell behozni. Szükség esetén, a Bérbeadó engedélyével, a gépkocsin hibaelhárító javítást szakszerviz végezhet - 25.000,- Ft értékhatárig. Csak CHARTER-SYSTEM Kft. nevére és címére / 7627 Pécs, Diófa u. 1./ kiállított számla alapján és a cserélt alkatrész leadása után tudjuk a számlát kiegyenlíteni.
 • A bérelt jármű mozgásképtelenné válása esetén a bérlőnek gondoskodnia kell a gépkocsi zárt helyen történő tárolásáról! A tárolás helyéről a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni kell.
 • Balesetkor, személyi sérüléssel vagy 15.000 Ft-t meghaladó anyagi kárral járó baleset esetén a Bérlő köteles rendőrségi intézkedést kérni és erről - felelősségétől függetlenül - az igazolólapot, jegyzőkönyveta Bérbeadónak átadni. Amennyiben ezt elmulasztja, úgy teljes anyagi felelősséggel tartozik az okozott kárért.
 • A jármű sérülése vagy meghibásodása miatti késedelemből eredő esetleges károkért, költségekért a Kft. nem szavatol, s csereautót nem köteles biztosítani.

A BÉRLŐ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY:

 • A bérelt járművet kizárólag Magyarország területén használhatja, külföldre csak a Bérbeadó előzetes írásos engedélyével viheti ki.
 • A bérlet időtartama alatt fogyasztott üzemanyag költsége a Bérlőt terheli. Gépjármű elviteli és leadási üzemanyagszint különbözete, a mindenkori benzin ár + 20%-kal kerül elszámolásra.
 • Defektes gumi javítása, cseréje; parkolási -, autópálya -, s egyéb díjak a Bérlőt terhelik. A díjak ki nem fizetéséből adódó büntetéseket és pótdíjakat a Bérlő a tájékoztatását követő 3 napon belül köteles kiegyenlíteni.
 • A bérelt jármű Global Position System rendszerrel látott, amelyet folyamatosan használunk.
 • Sajáthibás baleseti kár esetén, az önrészen felül a Bérlő a javítás (kiesés) időtartamára naponként 10.000,- Ft költségtérítést tartozik megfizetni a Bérbeadónak!
 • Káresemény esetén - ha a járművön van törés CASCO -, ténylegesen felmerülő kárérték 10% - t, ill. a CASCO szerinti önrész mértékéig a Bérlő köteles megtéríteni, - ha nincs CASCO, akkor a teljes összeget. A letétbe helyezett kaución felüli részt 3 napon belül köteles kifizetni. Ezen költségekbe a Bérlő hibájából meghibásodott gépkocsik tárolási és szállítási költsége is beleértendő.
 • Baleset esetén, amennyiben a bérlő felelőssége megállapítható a BONUS vesztés költségeit 3 napon belül köteles kiegyenlíteni – 10.000 Ft.
 • Járművet kitakarított állapotban, bérleti szerződésben rögzített tankállapottal adjuk át, s ugyanolyan állapotban köteles visszaadni, vagy tarifáink szerint kifizetni!
 • Késés esetén minden megkezdett újabb 12 órára teljes 1 napi bérleti díjat számítunk fel - pótdíjként!
 • 24 órán túli késés sikkasztásnak minősül és rendőrségi megkeresést és büntetőjogi eljárást indítványozunk!
 • Gépkocsi lopás, eltűnés esetén a Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik az általa bérelt gépkocsiért!
 • BM 20/1990 10 § 2b (6) sz. rendelkezése értelmében a gépkocsi forgalmi engedélye csak a hatályos bérleti szerződéssel együtt, annak lejártáig érvényes!
 • A bérlő a gépjárművel belföldi közúti szolgáltatási tevékenységet nem folytathat,ill. a Közlekedési Főfelügyelet felé bejelentési kötelezettséggel tartozik.
 • Személygépjárműveinkkel és mikrobuszainkkal a maximális közlekedési sebesség - 130 km/óra, tehergépjárműveinkkel - 120 km/óra. Amennyiben a Bérlő ezeket a sebességhatárokat átlépi, úgy a Kölcsönző jogosult 10.000 Ft-t, „nem rendeltetészerű használat” miatt kiszámlázni.

A GÉPKOCSI ÁTVIZSGÁLÁSA AZ ALÁBBIAKRA TERJED KI:

 • Kézi és lábfék próbája; világítás és jelzőberendezések; gumiabroncsok minősége és légnyomása; kormányszerkezet és a motor működésének ellenőrzése; erőátviteli szerkezet próbája, generátortöltés, motorolaj-, üzemanyag-, akkumulátor sav-, hűtőfolyadék-, ablakmosó folyadék szint ellenőrzése; karosszéria és belső kárpit; alváz és futómű ellenőrzése; biztonsági berendezések ellenőrzése; rövid futópróba.
 • Ezen átvizsgáláskor a Bérbeadó és a Bérlő megállapítják, hogy a jármű a közúti forgalomra alkalmas műszaki és esztétikai állapotban van. Amennyiben ez bármilyen okból elmarad, úgy a Bérlő elfogadja, hogy a jármű elvitelekor a jármű megfelelt az előírásoknak és a rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban volt.

A szerződő felek a fentiekben nem szabályozott kérdésekben a PTK előírásit tekintik irányadónak.

Vegye fel velünk a
kapcsolatot!

Charter-System Kft. 7622 Pécs, Diófa utca 1.
(30) 390-5882
(72) 224-422
[javascript protected email address]