[javascript protected email address], Cégjegyzékszám: Cg. 02-09-074815,..." />[javascript protected email address], Cégjegyzékszám: Cg. 02-09-074815,..." />

Adatvédelmi nyilatkozat

Bevezető

Az autokolcsonzes.charter.hu - a továbbiakban : Weblap - üzemeltetője, valamint a Charter Autókölcsönző üzemeltetője, a Charter-system Kft. ( Székhely: 7623 Pécs, Diófa u. 1, mailcím: infor@charter.hu, Cégjegyzékszám: Cg. 02-09-074815, Adószám: 14933178-2-02, képviselője: Keszü Attiláné, elérhetőség: [javascript protected email address], a továbbiakban: Adatkezelő ), mint Adatkezelő

jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató ( a továbbiakban: Adatvédelmi Nyilatkozat) közzétételével ismerteti az adatkezelésére vonatkozó irányelveit, melyeket az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el. Az Adatkezelő minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében.

Kérjük, hogy szolgáltatásaink használata előtt szíveskedjen elolvasni a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, mely közérthető módon tartalmazza, miként kezeljük személyes adatait!

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket az adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről.

Az adatkezelés megkezdése előtt Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul.

Weblapunkon, az árajánlat kitöltésével Ön, mint Felhasználó, valamint a gépkocsi kölcsönzés során az iratai átadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait jelen Adatvédelmi Nyilatkozat keretein belül, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a jelen dokumentumban rögzített terjedelemben, módon és időtartamban felhasználja.

2. Fogalom meghatározások

● A Felhasználók személyes adataik kezelésének szabályait tartalmazó hatályos jogszabály: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.).

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban használt fogalmak jelentése a 2011. évi CXII. törvény 3. §-ban rögzített „Értelmező rendelkezések” figyelembe vételével az alábbi:

1. személyes adat:

az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

2. érintett:

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (bérlő, érdeklődő)

3. adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja (Charter-system Kft –autókölcsönző)

4. adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

5. adattárolás:

az eljárás során az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton nem végez semmilyen művelet vagy a műveletek összességét, így különösen nem rendszerez, nem változtatja meg, nem használ fel, nem kérdez le, nem történik továbbítás, nem hoz nyilvánosságra, nincs összehangolás vagy összekapcsolás, valamint az adattal nincs további felhasználása

6. adattörlés:

az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

7. adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik

8. adatállomány:

az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

9. harmadik személy:

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

10. információs társadalommal összefüggő szolgáltatás:

elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá

11. elektronikus kereskedelmi szolgáltatás:

olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja, valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele

12. rendszerüzemeltető:

azon vállalkozás, aki a vállalkozás informatikai rendszereit üzemelteti (Charter Bt. Kozármisleny Munkácsy Mihály u. 14. Adósz: 20059680-1-02, telephelye: 7761 Kozármisleny Munkácsy M. u. 14. elérhetőség: informatika.charter.hu +36-30/9971-010, képviselő: Morvai Levente vállalkozás, aki a vállalkozás webes rendszereit üzemelteti (WAWONA Internet Kft, Pécs, 7621 Pécs, Perczel M. u. 35. Adósz: 13696164-2-02, elérhetőség: wawona.hu +36-72/227-718, képviselő: Németi Roland

3. Felhasználók köre:

Felhasználó az oldalon nem regisztrált, de a Weblap szolgáltatásait igénybe vevő, ajánlatkérést leadó, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy

4. Kezelés, tárolás

Vállalkozás a hozzájutott adatokat nem kezeli, csak tárolja!

5. Tárolt személyes adatok köre

Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét képezik az alábbiak:

Weboldali felhasználok (árajánlatkérés):

elektronikus rögzítés

● Bérlés jellege (magánszemély/vállalkozás)

● Úticél (belföld/külföld)

● Név (Név/cégnév)

● Cím (Település, Utca, házszám)

● Telefonszám

● E- mail cím

Kölcsönzési szolgáltatást felhasználók:

szkennekés

● Személyi igazolvány adatai (igazolvány száma, családi és neve, neme, születési helye, születési dátuma, anyja neve)

● Lakcímet igazoló hatósági igazolvány adatai (igazolvány száma, neve, születési helye, születési dátuma, anyja neve, állandó és ideiglenes lakcíme)

● Vezetői engedély adatai (engedély száma, neve, születési helye, születési dátuma, anyja neve, állandó és ideiglenes lakcíme)

● Telefonszám

● E- mail cím

Adatkezelő a tárolt személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal! A szolgáltatott személyes adatokért a felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

6. Az adattárolás időtartama:

Az Adatkezelő a fent nevesített személyes adatait a tulajdonos hozzájárulásának írásbeli visszavonásáig tárolja, ennek hiányában az adatok felvételétől számított 10 évig megőrzi.

7. Nyilatkozat visszavonása:

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát töröljük az elektronikus adatállományainkból.

A visszavonó nyilatkozat megtételére az érintettnek, mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetősége van, úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen beazonosítható legyen.

8. Adat kiszolgáltatás:

Adatkezelő az általa rögzített személyes adatokat csak Hatóságnak adja ki, írásos megkeresést követően.

9. A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

1. Adatkezelési célok:

Az adatok kezelésének célja az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások Felhasználók általi igénybevételének, és az Adatkezelő általi teljesítésének lehetővé tétele, a szolgáltatásértékesítés nyomon követése, a Felhasználó azonosítása, valamint annak lehetővé tétele, hogy a Felhasználó az ajánlatkéréséről tájékoztatást kapjon.

A Weblapon az ajánlatkéréshez regisztrációhoz nem, de személyes adatok megadásához kötött. Az ajánlatkérés igénybevételével a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő személyes adatait tárolja. Személyes adatait a Felhasználó önkéntesen, jelen Adatkezelési Nyilatkozat ismeretében bocsájtja az Adatkezelő rendelkezésére.

A kölcsönzés a személyes adatok megadásához, igazolványok, engedély elektronikus másolásához kötött. A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő személyes adatait tárolja. Személyes adatait a Felhasználó önkéntesen, jelen Adatkezelési Nyilatkozat ismeretében bocsájtja az Adatkezelő rendelkezésére.

1. Az Adatkezelés jogalapja és módja:

A Weblapon történő ajánlatkérés során, valamint a szolgáltatás igénybevétele folytán történő személyes adatok rögzítése és kezelése tárolása a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

Ezen hozzájárulást a Felhasználó a Weblapon történő ajánlatkérés elküldésével adja meg.

10. Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy

A személyes adatok kezelésére és feldolgozására jogosult személy, mint Adatkezelő. A feldolgozásra kerülő személyes adatokat az Adatkezelő mindenkori törvényes képviselője(i), alkalmazottai/ megbízottai/közreműködői ismerhetik meg. Az adatkezelő személyes adatot harmadik személyek részére nem ad át, kizárólag abban az esetben, ha az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.

11. Az Adatkezelés időtartama

A Felhasználó hozzájárulása alapján megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adattárolás céljának megvalósulásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő a Felhasználó az adatainak megadása során megadott személyes adatait az ajánlatkérés megválaszolásáig illetve a szolgáltatás befejezéséig kezeli.

Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. / 2011. évi CXII. törvény 6. § ( 5) /

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési időn belül őrzi meg, tárolja.

12. Adattovábbítás

Az Adatkezelő nem ad el, nem ad bérbe és semmilyen formában nem bocsájt rendelkezésére a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat illetve információkat más cégnek, magánszemélynek, kivéve a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást illetve a Hatóságnak.

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatvédelmi szabályok és elvek érvényre juttatását garantálják és a személyes adatok biztonságát elősegítik.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat arról, hogy az Adatkezelő személyes adatot nem továbbít harmadik személynek vagy személyeknek.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása visszavonásáig kezeli, ennek hiányában az adatok felvételétől számított 10 évig.

13. „Cookie”-k

Weboldalunk csak működéshez szükséges cookie-kat használ, mely személyes adatokat nem tárol.

14. Felhasználók személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaik, jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználónak lehetősége van az Adatkezelőnél személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérnie, ezen kívül a Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

A Felhasználó bármikor jogosult írásban, az Adatkezelő által a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban megjelölt elérhetőségein tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, reá vonatkozó személyes adatokról, valamint ugyanígy bármikor kérelmezheti azok módosítását. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

Amennyiben a Felhasználó írásban kérelmezi, az Adatkezelő tájékoztatást nyújt részére a Felhasználó Adatkezelő által kezelt adatairól.

Az Adatkezelő ezen kívül, ilyen irányú kérelem alapján mail-ben tájékoztatást nyújt az általa kezelt személyes adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy postai úton érkező kérelem esetén az Adatkezelőnek abban az esetben nyílik rá módja, hogy a postai úton érkező levelekre, írásban, postai úton megküldje válaszát a Felhasználó részére, ha a Felhasználó a válaszadás céljából postacímét kérelmén feltünteti.

Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére, az Adatkezelőhöz címzett írásbeli megkereséssel, az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelen, megváltozott vagy hibásan rögzített adatainak kijavítását, vagy azok törlését kérni. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően ésszerű időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül törli, illetve módosítja a Felhasználó által megjelölt adatokat.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a törvényben rögzített szükséges időtartamig köteles megőrizni.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak esetlegesen sérültek, kérjük, jelezze nekünk írásban az Adatkezelő fentiekben megadott elérhetőségein!

A Felhasználó a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (A Hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.) fordulhat, végső soron bíróság előtt érvényesítheti jogait. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

15. Szabályzat hatálya

A jelen Adatkezelési Szabályzat betartását és használatát évente egyszer felül kell vizsgálni, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni.

16. Jogszabályoknak való megfelelés

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elkészítése során, valamint a Felhasználók személyes adatainak kezelésekor az Adatkezelő a mindenkor hatályos magyar jogszabályok maradéktalan betartásával, és a vonatkozó uniós normák figyelembevételével jár el.

Az Adatkezelő különösen az alábbi jogszabályokban előírtakat tartja szem előtt az adatkezelés során:

● évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

● évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

● évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

● évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

● évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

● évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

● 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Az informatikai rendszer kialakítása az aktuális technológiáknak, valamint a GDPR adatbiztonságnak megfelelően, a rendszert üzemeltető és a rendszer tulajdonos közös feladata.

A rendszert üzemeltető biztosítja az informatikai rendszer:

  • adatbiztonságát a szükséges, ill. elvárt technológiának megfelelően
  • adatsérülés esetén a visszaállíthatóság lehetőségét
  • külső, ill. harmadik személy hozzáférésének megakadályozását

A rendszert üzemeltetőt titoktartási kötelezettség terheli az adatkezelő minden adatára vonatkozólag a melléklet szerint.
A rendszerüzemeltető az alábbi biztonsági szabályokat hozta, amelyek betartását az adatkezelő köteles betartatni és ellenőrizni, a rendszerüzemeltető közreműködésével.

Jelszókezelési házirend:

A munkatárs a számára létrehozott jelszót, csak emlékezeti formában tárolhatja

További jelszavak tárolását rendszerüzemeltető többszörösen biztosított elektronikus módon tárolja.

Az informatikai rendszer hozzáférése többszörösen minden esetben jelszóval védett, amelyet a rendszerüzemeltető szavatol.

Az informatikai rendszerhez történő hozzáférés bármilyen fél részéről titoktartási nyilatkozat elfogadását teszi szükségessé, amit a munkaszerződés mellékleteként rögzítenek.

Vegye fel velünk a
kapcsolatot!

Charter-System Kft. 7622 Pécs, Diófa utca 1.
(30) 390-5882
(72) 224-422
[javascript protected email address]